استادان

 نامگروه آموزشیتخصص
طرح درس
مرتبه علمی
1 آذری محمود مرتع و آبخیزداری

آبخیزداری - مدیریت جامع حوزه های آبخیز - تغییر اقلیم

  استادیار
2 احمدنیای مطلق حمیدرضا شیلات

شیلات - تکثیر وپرورش آبزیان - فیزیولوژی آبزیان

  استادیار
3 اکبری مرتضی مدیریت مناطق خشک وبیابانی

بیابان‌زدایی - مدیریت ریسک و سیستم هشدار بیابان‌زایی- GIS و RS

  استادیار
4 حسینی وحید محیط زیست     استادیار
5 حیدری آوا محیط زیست محیط زیست - آلودگی محیط زیست   استادیار
6 دستورانی محمدتقی مرتع و آبخیزداری آبخیزداری - مدیریت و مهندسی رودخانه - خشک‌سالی   استاد
7 راشکی علیرضا مدیریت مناطق خشک وبیابانی بیابان‌زدایی - فرسایش بادی و گرد و غبار- RS   استادیار
8 سپهر عادل مدیریت مناطق خشک وبیابانی جغرافیای طبیعی‌ - ژنومورفولوژی - اکوژئومورفولوژی   استادیار
9 صفری امید محیط زیست شیلات - بیولوژی آبزیان   استادیار
10 طباطبائی یزدی فاطمه محیط زیست محیط زیست - زیستگاه و تنوع زیستی   استادیار
11 فراشی آزیتا محیط زیست محیط زیست - تنوع زیستی - ارزیابی اکوسیستم‌های طبیعی   استادیار
12 فرزام محمد مرتع و آبخیزداری

مرتعداری - اکوژی مرتع - احیاء طبیعت

  دانشیار
13 کلاهی مهدی مرتع و آبخیزداری منابع طبیعی - جامعه‌شناسی محیط زیست   استادیار
14 گل کاریان علی مرتع و آبخیزداری آبخیزداری - حفاظت آب و خاک   استادیار
15 مساعدی ابوالفضل مرتع و آبخیزداری مهندسی عمران - هیدرولوژی و منابع آب - مدیریت منابع آب - مدیریت سیل   استاد
16 ناصری کمال الدین مرتع و آبخیزداری علوم مرتع - اکولوژی مرتع   دانشیار

FNRE-telephones