کارمندان

 نامواحد سازمانیشاغل در
1 باغانی - اسمعیل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست حوزه ریاست دانشکده
2 فتحی علی آبادی - غلامرضا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست حوزه ریاست دانشکده
3 قنادکافی - علیرضا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 موسوی پور - سیدمحمدامین دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
5 برگ شاهی‌ - ابراهیم‌ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
6 سالاری بایگی - جواد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
7 عباسپور سررود - هادی‌ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
8 فاطمی - محمد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
9 کاظم نیا زیارت - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
10 آستان بوس - نوید دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی محیط زیست
11 ابوطالبی پیرنعیمی - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری
12
خوش بیان - مریم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی محیط زیست و شیلات
13
دارینی - زهرا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست کارشناس پژوهشی گروه های آموزشی
14
نخعی مقدم - فاطمه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری- مدیریت مناطق خشک و بیابانی
15 پرویان - ناصر
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مسئول آزمایشگاه ها

 

پرویان - ناصر

FNRE-telephones