کارمندان

 نامواحد سازمانیشاغل در
1 باغانی - اسمعیل دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست حوزه ریاست دانشکده
2 فتحی علی آبادی - غلامرضا دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست حوزه ریاست دانشکده
3 قنادکافی - علیرضا دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 موسوی پور - سیدمحمدامین دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
5 برگ شاهی‌ - ابراهیم‌ دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
6 سالاری بایگی - جواد دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
7 عباسپورسررود - هادی‌ دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
8 فاطمی - محمد دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
9 کاظم نیا زیارت - علی دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
10 آستان بوس - نوید دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست گروه آموزشی محیط زیست
11 ابوطالبی پیرنعیمی - علی دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری

 

شما اینجا هستید: خانه افراد کارمندان