انتصاب دكتر ابوالفضل مساعدی به عنوان معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دكتر ابوالفضل مساعدی طی جلسه ای به عنوان معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب شد.

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 31 شهریور 1395
منتشر شده در جمعه, 24 مهر 1394