انتصاب دكتر ابوالفضل مساعدی به عنوان معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دكتر ابوالفضل مساعدی طی جلسه ای به عنوان معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب شد.

تاریخ ایجاد در جمعه, 24 مهر 1394
آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 31 شهریور 1395