برگزاري اولين جلسه اتحاديه انجمن هاي علمي - دانشجويي محيط زيست

اولين جلسه اتحاديه انجمن هاي علمي – دانشجويي محيط زيست در روز يكشنبه مورخه 22/6/94 با حضور نمايندگان دانشكده هاي منابع طبيعي و محيط زيست كشور در دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگذار گرديد. در اين جلسه كه با موضوعيت تعيين اعضا اصلي اتحاديه و مشخص شدن شرح وظايف اعضا تشكيل شده بود، از بين منتخبين آقايان محمد حاجي پور به عنوان دبير اتحاديه و امين جعفري مقدم به عنوان عضو شوراي اتحاديه كشوري ، كه از دانششجويان دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد مي باشند انتخاب شدند.

FNRE-telephones