انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه، در حكمي دكتر فاطمه طباطبائی یزدی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه منصوب كرد.

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 06 آذر 1393
آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 31 شهریور 1395