انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه، در حكمي دكتر فاطمه طباطبائی یزدی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه منصوب كرد.

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 31 شهریور 1395
منتشر شده در پنج شنبه, 06 آذر 1393