متن سوگندنامه دانش آموختگی مهندسی

به نام خدای یکتا

در مقام یک مهندس، سوگند یاد می کنم که دانش و توانایی خود را در راه بهبود زندگی بشریت مصروف داشته و در این راه مقدس، سستی و رخوت در من راه نیابد.
سوگند یاد می کنم، که از علم خویش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننموده، زندگی و پیشه ی خود را با قوانین عالی بشریت منطبق سازم.
سوگند یاد می کنم، که خدمت را بر درآمد، و افتخار و آبروی حرفه ام را بر نفع شخصی ارجح داشته و منافع مردم را برتر از همه ی تمایلات خویش قرار دهم.
با تواضع و خشوع از خداوند برای انجام تعهدات اخلاقی ام توفیق خواسته و با ایمان به آنها به شرافت ام سوگند یاد می کنم.

 

FNRE-telephones