نام مقام تلفن
حامد بیدل-مدیر وبسایت (فرم تماس) مدیر وبسایت
علیرضا قناد کافی مسئول اداره آموزش 051-38804767
مرتضی اکبری (فرم تماس) مدیر علمی و محتوایی وبسایت 051-38805469
اسماعیل باغانی مسئول دفتر ریاست 051-38804750

FNRE-telephones