انتصاب دکتر محمدتقی دستورانی به عنوان

معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 

Green-Planet300x264دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دکتر محمدتقی دستورانی، استاد گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به مدت دو سال، به عنوان معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب كرد.

کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با امید به توفیقات روزافزون، این انتصاب را به ایشان تبریک عرض می نمایند.

 

English Version is Under construction

 

yellowblackunderconstructionxsmall1

Website Admin (Hamed Bidel)